Filmavtale (opsjon)

RAMMEAVTALE

MELLOM

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND (NDF) PÅ VEGNE AV DEN NORSKE FORFATTERFORENING, NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE OG NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 

OG

NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (NFTVPF)

VEDRØRENDE

OVERDRAGELSE AV FILM-, PRODUKSJONS- OG VISNINGSRETT FRA FORFATTER TIL PRODUSENT 

 

Rammeavtale for spillefilm av 15. september 2005. Justert pr. 1. mai 2018. Foreliggende Rammeavtale for spillefilm, sammen med Normalkontrakt, erstatter Rammeavtale for spillefilm av 15. september 1998 med vedlegg. 

Formålet med rammeavtalen er å skape et godt forhold mellom produsent og forfatter. Partene er enige om at dette best kan oppnås ved at alle til- streber en gjensidig forståelse og respekt for hverandres arbeid og ideelle rettigheter.

§1 Rammeavtalens virkeområde

Denne Rammeavtale regulerer vilkår for medlemmer av Norske Dramatikeres Forbund (NDF), Den norske Forfatterforening (DnF) og Norske Barne- og Ungdomsboksforfattere (NBU) som har opphavsrett til hele eller deler av Manus som danner utgangspunkt for produksjon og visning av Dramatisk Filmverk.

Rammeavtalen regulerer alle rettigheter og plikter knyttet til film-, produksjons- og visningsrett, og anvendes av produsenter som er medlemmer i Norske film- og tv- produsenters forening (NFTVPF).

§2 Definisjoner

a) Forfatteren

Person eller personer som har opphavsrett til hele eller deler av Manus som danner utgangs- punkt for produksjon av Dramatisk Filmverk for offentlig visning. Ved Forfatterens død trer dennes rettsetterfølgere, eller den som er bemyndiget, inn i avtalen.

Andre begreper i denne forbindelse er ’litterær opphavsmann’ (hvis det ligger et litterært verk til grunn for Manus), ’manusforfatter’ (hvis dette er en annen en Forfatteren) og ’rettighets- haver’ (som peker tilbake til opphavsretten).

b) Synopsis: Kort beskrivelse av innhold og handling i en film.

c) Treatment/filmfortelling: Dekkende beskrivelse av handling og personer i en film, og eventuelt delvis utarbeidet dialog.

d) Manus: Tekstgrunnlaget for et manuskript i alle utviklingsstadier, som for eksempel synopsis, konsept med karakterer og lange linjer for historien, litterært verk som ligger til grunn for manuskriptet, til og med fullstendig utskrevne og ferdigstilte Manus.

e) Produsenten: Person, gruppe eller selskap som står ansvarlig for produksjon og offentlige visninger av Dramatisk Filmverk.

f) Verket: Dramatisk Filmverk (heretter kalt Verk[et]) innenfor alle genre og formater, heriblant, men ikke begrenset til kortfilm, novellefilm og langfilm.

g) Filmrett: En i henhold til denne avtale tidsbegrenset enerett til å benytte et litterært verk og/eller Manus som grunnlag for en filmproduksjon.

h) Produksjonsrett: En i henhold til denne avtale tidsbegrenset enerett til å sette et Manus i produksjon.

i) Filmproduksjon: Med filmproduksjon menes film som primært er produsert for tilgjengeliggjøring for allmennheten på kino, uansett opptaks- og lagringsteknikk.

j) Tilgjengeliggjøring for allmennheten/visningsrett: Av åndsverkloven følger at forfatteren i utgangspunktet har enerett til å fremstille eksemplar av sitt verk og gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. I dette tilfelle overtar Produsenten retten til å fremstille eksemplar av Verket og gjøre det tilgjengelig for allmennheten gjennom spredning av eksemplar og fremføring av filmverket, med de begrensninger som er inntatt i denne avtalen.

§3 Overdragelse av rettigheter

Forfatteren og Produsenten avtaler gjennom inngåelse av Normalkontrakt hvilke definerte rettigheter som i henhold til Rammeavtalens bestemmelser overføres fra Forfatteren til Produsenten.

Rammeavtalen danner utgangspunkt for og inngår som en del av Normalkontraktens rettslige grunnlag. Enhver kontrakt/avtale skal inngås skriftlig og i forkant av en produksjon.

§ 3.1
Produksjonsrett og rett til å gjøre det ferdig innspilte Verket tilgjengelig for allmennheten

For filmproduksjoner overdras retten til å produsere og vise det ferdig innspilte Verket fra Forfatteren til Produsenten mot at Produsenten betaler Forfatteren et fremforhandlet minstehonorar. Rammeavtalens honorarer er stipulert i forhold til det som karakteriseres som en helaftens spillefilm for barn, ungdom eller voksne, det vil si en normal spilletidslengden på ca. 90 minutter (minimum 72 minutter etter Norsk Filmfonds forskrifter for tilskuddsordningen).

For filmer som er vesentlig kortere eller lengre enn dette, det vil si formater som for-, kort-, novelle- og langfilm, beregnes honorar forholdsmessig etter filmens lengde ved inngåelse av Normalkontrakten eller etter nærmere forhandlinger mellom Produsent og Forfatter.

Filmretten overdras til Produsenten som får enerett til én innspilling av Manus i en eller flere språkversjoner og rett til å fornye filmen med tekst og/eller tale på andre språk, for fem – 5 – år ved undertegning av Normalkontrakt.

Produksjonsretten overdras tilsvarende til Produsenten for fem – 5 – år ved undertegning av Normalkontrakt.

Forfatteren overdrar gjennom undertegnelsen av Normalkontrakten alle rettigheter til å gjøre det ferdig innspilte Verket tilgjengelig for allmennheten til Produsenten. Produsenten forplikter seg på sin side til å betale Forfatteren royalty for alle inntekter akkumulert gjennom denne rettighetsoverdragelsen.

§ 3.2
Avledede rettigheter som kan overdras gjennom inngåelse av Normalkontrakten

Hvilke rettigheter som overdras, avtales særskilt ved inngåelse av Normalkontrakten. De mest aktuelle avledede rettigheter som kan overdras er som følger:

  • Når en Produsent ønsker å lage en egen fjernsynsversjon av et Manus som primært er produsert for film, må det undertegnes en egen avtale med Forfatteren hvor det fastsettes betaling for slik rett og godtgjørelse for merarbeidet .
  • Når Forfatteren overdrar til Produsenten retten til å inngå avtaler om å fremstille spin off/merchandising-produkter basert på Verket for salg, skal inntektene fra en slik utnyttelse av Verket fordeles etter en på forhånd inngått skriftlig avtale mellom Produsent og Forfatter.
  • Når Forfatteren overdrar til Produsenten retten til å videreselge konsepter, formater og/eller retten til ny innspilling av Manus til andre produsenter eller kringkastingsselskap, skal inntektene fra dette salget fordeles etter en på forhånd inngått skriftlig avtale mellom Produsent og Forfatter.Produsent og Forfatter skal holde hverandre gjensidig informert om initiativ med sikte på realisering av videresalg av rettigheter som nevnt ovenfor og utvise lojalitet til avtale om opprinnelig produksjon.

§ 3.3
Rettigheter som forblir hos Forfatteren med mindre annet er avtalt

Alle rettigheter som ikke eksplisitt er overdratt til Produsenten gjennom inngåelsen av Normalkontrakten, beholdes uinnskrenket av Forfatteren i henhold til § 39 a
i åndsverkloven. Til slike rettigheter hører:

  • Eksklusive og ikke-eksklusive rettigheter som Forfatteren direkte eller indirekte har overdratt til en felles forvaltningsorganisasjon godkjent etter åndsverkslovens unntaksbestemmelser om forvaltning av rettigheter gjennom avtale- eller tvangslisenser.
  • Retten til annen litterær utnyttelse av Manus, herunder, men ikke begrenset til bokutgivelser, teatermanus eller andre utnyttelsesformer som ikke står i et konkurranseforhold til de rettighetene som er overdratt til Produsenten gjennom inngåelsen av Normalkontrakten. Dersom Forfatteren overdrar rettigheter som i henhold til Normalkontrakten ligger på Forfatterens hånd til tredjemann, plikter Forfatteren å holde Produsenten løpende orientert om dette.

§4 Overdragelse og tilbakeføring av rettigheter

Produsenten har ikke rett til å overdra produksjons- og visningsrettigheter til tredjemann uten Forfatterens samtykke utover det som er avtalefestet. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved en eventuell overdragelse av disse rettighetene for å sikre gjennomføringen av produksjonen, eller ved salg av produksjonsselskapet. Ved slik overdragelse eller salg er erververen forpliktet etter denne Rammeavtalen.Dersom Produsenten ved kontraktperiodens utløp eller særskilt fastsatte frister for utnyttelse ikke inngår ny avtale om overføring av rettighetene, tilbakeføres de overførte; men ikke benyttede; rettigheter Forfatteren.

Dersom Produsenten innstiller sine betalinger, åpner akkord- eller gjeldsforhandlinger, går konkurs eller ikke er i stand til å nyttiggjøre seg de rettighetene som er overdratt gjennom Normalkontrakten, anses dette som vesentlig mislighold. Forfatter kan da heve avtalen og rettigheter tilbakeføres, med mindre partene blir enige om overdragelse til tredjemann.

§5 Verk med flere opphavsmenn

For Manus med flere opphavsmenn gjelder prinsippet om at de samlet skal ha like vilkår som om Manuset hadde én opphavsmann.

Fellesverk mellom litterær opphavsmann og manusforfatter:
Litterær opphavsmann (eller dennes arvinger) og manusforfatteren skal honoreres med 50 % hver for forfatterrettighetene til Verket.

Fellesverk mellom konsept-, synopsis-, manus- og/eller dialogforfatter: Opphavsretten deles mellom forfatterne etter en på forhånd avtalt fordelingsnøkkel. Avtalen skal være skriftlig, og fordelingsnøkkelen må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Valg av Forfatterrepresentant
Der flere forfattere bidrar på samme eller ulike stadier ved utarbeidingen av et Manus, kan det utpekes én felles representant overfor Produsenten. Representanten gis fullmakt til å avgjøre spørsmål om endringer og bearbeidinger på forfatternes vegne, dog innenfor rammen av åndsverkslovens § 3.

§6 Ideelle rettigheter

Produsenten kan ikke foreta vesentlige forandringer i Manus eller endre Verkets karakter eller tendens uten etter nærmere avtale med Forfatteren. For øvrig gjelder lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2 § 3.

For Manus med flere opphavsmenn kan Produsenten ikke foreta vesentlige forandringer eller endre Verkets karakter eller tendens uten etter nærmere avtale med representanten som forfattergruppen har utpekt.

Verkets tittel skal fastsettes i samråd med Forfatteren eller den som har fullmakt til dette fra forfattergruppen.

Forfatteren har krav på å bli navngitt slik god skikk tilsier, både på eksemplarer av Verket og ved offentlige visninger for allmennheten. Forfatteren eller den som representerer forfattergruppen har krav på å bli navngitt på linje med Verkets regissør og Produsent på Verkets krediteringsliste og i annet materiale som produseres i forbindelse med lansering og promotering av Verket. Med materiale menes blant annet reklamemateriell, trailere, nettsider osv.

§7 Andre plikter og rettigheter

Forfatteren plikter å levere Manus til Produsenten innen de avtalte frister. Dersom manuskript ikke kan leveres innen avtalt frist, skal det tas opp med produsent før fristens utløp og skriftlig avtales ny frist, dersom dette etter forholdene framstår som rimelig.

Forfatteren forplikter seg til å delta i de møter og diskusjoner Produsenten legger opp til i manusutviklingsprosessen, ut fra en felles målsetning om å oppnå en så høy kunstnerisk og profesjonell standard på Verket som mulig.

Produsenten skal gi Forfatteren anledning til å møte regissøren av Verket.
Produsenten kan innlemme Forfatteren i produksjonsteamet, og gir Forfatteren relevant informasjon om det løpende arbeidet med innspillingsplanen etc.
Forfatteren kan delta under leseprøvene og kan følge arbeidet på settet og under klipping, samt bli invitert til alle større sosiale sammenkomster som blir arrangert under produksjonen av Verket, så som pressekonferanser, festivaldeltakelser m.m.

§8 Prosedyrer og tidsfrister ved avtalt innsendelse av manus og kontraktinngåelse

a) Avtale om innsendelse av konsept, synopsis eller manuskript

Forfatterens konsept, synopsis eller manus forelegges Produsenten etter nærmere avtale. Dersom konseptet stadig er i en tidlig utviklingsfase, kan partene avtale en minimums- kompensasjon for den utviklingsperioden som må til for å kunne ta stilling til det foreslåtte konseptet.

Produsenten bekrefter skriftlig at det innsendte materialet er mottatt. Innen senest tolv uker etter innsendelsen plikter Produsenten å meddele Forfatteren skriftlig om hvorvidt Produsenten ønsker å skrinlegge prosjektet eller underskrive en Opsjons- og Utviklings- kontrakt eller Normalkontrakt basert på det innsendte materialet.

En skrinlegging av prosjektet skal begrunnes, og en eventuell avtale om minimums- kompensasjon fra Produsent til Forfatter for arbeidet med å utvikle konseptet forfaller til utbetaling. Dersom Produsenten derimot velger å gå videre med det innsendte materialet, inngår eventuell minimumskompensasjon som en del av honoraret for Manus.

Dersom Produsenten underskriver en Utviklingskontrakt med Forfatteren, skal tidspunktet for innsendelsen av et nytt utkast til manus avtales skriftlig.

Innen åtte uker etter innsendelsen plikter Produsenten å informere Forfatteren skriftlig om hvorvidt Produsenten ønsker å gå videre med eller avslutte arbeidet med manusprosessen. En eventuell avslutning av arbeidet med manusprosessen skal begrunnes. En eventuell fortsettelse av arbeidet med manusprosessen skjer i henhold til de tidsfrister og prosedyrer som her er nevnt.

Produsenten og Forfatteren kan etter gjensidig skriftlig avtale endre disse tidsfristene.

b) Avvikling av manusskriptarbeid eller produksjon

Produsenten kan avvikle manuskriptarbeidet, prosjektet eller produksjonen på et hvert trinn i utviklingen. I slike tilfeller vil det ikke oppstå ytterligere krav mellom partene.

§9 Eksklusivitet

Forfatteren erklærer at alle rettigheter som omfattes av avtalen ikke tidligere helt eller delvis er solgt eller overdratt til tredjemann, og at opphavsretten til verket tilhører han/henne, slik at ikke tredjemann p.g.a. samarbeid eller andre forhold kan gjøre slike opphavsrettlige krav på verket eller deler av verket.

Dersom forfatteren uaktsomt inngår avtale med produsenten vedrørende de rettigheter som omfattes av avtalen, til tross for at hele eller deler av verket allerede er solgt eller overdratt til tredjemann, er han/hun erstatningsansvarlig.

§ 10 Regulering av minstehonorar og vederlagssatser

Satsene i dette dokument er å betrakte som minimumssatser. Det står enhver fritt til å slutte avtale om et eventuelt høyere honorar. Satsene er regnet med utgangspunkt i en helaften spillefilm, jf. § 3.1.

a) Vederlag for manusskriptutvikling

– synopsis: kr 95 125 kr

– filmfortelling: 150 620 kr

– filmmanus: 150 885 kr

Sum manus: 396 630 kr

Dette vederlag utbetales rettighetshaver til filmmanuskript etter nærmere spesifikasjon i Normalkontrakt 2.

b) Vederlag for opsjon

– for det første året: 10 % av minimumshonoraret for filmretten, kr 39 300
– for fornyelse á 6 mnd.: 5 % av minimumshonoraret for filmretten, kr 19 650

Dette vederlag utbetales rettighetshaver til opprinnelig litterært verk hvis dette er en annen enn rettighetshaver til filmmanusskript, etter nærmere spesifikasjoner i Normalkontrakt 1, jfr. litt. d) nedenfor.

c) Vederlag for filmretten

– filmretten kr 393 006
Dette vederlag utbetales rettighetshaver til opprinnelig litterært verk hvis dette er en annen enn rettighetshaver til filmmanusskript, etter nærmere spesifikasjoner i Normalkontrakt 1, jfr. litt. d).

d) Vederlag for filmretten av filmens overskudd (royalty,jfr. § 11)

– rettighetshaver til opprinnelig litterært verk som legges til grunn for filmen honoreres med 5%
– rettighetshaver for filmmanusskript honoreres med 5 %
– dersom forannevnte rettighetshavere er identiske, skal rettighetshaver honoreres med 10 %.

Forfatteren og Produsenten kan etter avtale bli enige om at deler av Forfatterens minstehonorar kan utgjøre en arbeidskreditt som inngår i filmens egenkapital.

§ 11 Royaltyavregning

a) Royalty for filmer som har nådd krysningspunktet

For filmer som har nådd krysningspunktet for tilbakebetaling (slik det er definert i Norsk Filmfonds forskrifter til tilskuddsordningen) avregnes royalty til Forfatteren for visningsrettighetene som er overdratt i Normalkontrakten mellom Produsent og Forfatter. Avregning og utbetaling av royalty skjer minimum en gang i året, og senest tre måneder etter årets utløp. Forfatteren har kontroll- og innsynsrett i Produsentens årlige regnskapstall for filmen i henhold til § 39 c i åndsverksloven.

b) Videresalg av konsepter eller rettigheter til ny innspilling

Inntektene fra slikt videresalg fordeles etter en på forhånd inngått avtale ved undertegning av Normalkontrakt mellom Produsent og Forfatter. Forfatterens andel av inntektene fra videresalg forfaller til utbetaling senest en måned etter at Produsenten har fått overført midlene fra salget.

Forfatteren har kontroll- og innsynsrett i Produsentens regnskapstall i forbindelse med videresalg i henhold til § 39 c i åndsverkloven.

c) Ved inntekter akkumulert gjennom andre former for utnyttelse som er royalty- eller salgsbaserte

Andre akkumulerte inntekter fordeles etter på forhånd inngåtte avtaler ved undertegning av Normalkontrakten mellom Produsenten og Forfatteren.
Avregning og utbetaling av royalty eller salg skjer minimum en gang i året, og senest
tre – 3 – måneder etter årets utløp.

Forfatteren har kontroll- og innsynsrett i Produsentens årlige regnskapstall for filmproduk- sjonen i henhold til § 39 c i åndsverksloven.

§ 12 NORWACO

Produsentens forpliktelser mht. rettighetshavere ved fremstilling av videogram og lignende reguleres etter Overenskomst mellom NORWACO og NFTVPF.

§ 13 Tvisteløsning

Tvister mellom Produsent og Forfatter vedrørende forståelsen av denne overenskomsten og kontraktene kan etter avtale bringes inn for en nemnd.
Nemnda består av tre medlemmer, hvorav Produsentens og Forfatterens organisasjoner oppnevner hver sin, som så i fellesskap utnevner nemndas tredje medlem. Nemndas avgjørelser er kun rådgivende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

For tvister som behandles ved de ordinære domstoler, vedtas Oslo tingrett som verneting.

§ 14 Avtalens varighet

I avtaleperioden indeksreguleres minstehonorar og vederlagssatser i overensstemmelse med rammen for statsoppgjøret per 1. mai hvert år, første gang 1. mai 2006

Denne overenskomsten med tilhørende normalkontrakt og utviklingskontrakt er en løpende avtale som er bindende for partene fra den er underskrevet.
Partene kan si den opp skriftlig med minst 12 – tolv – måneders varsel.

Oslo, 15. september 2005

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo