Antologiavtale

Se kontrakten i pdf-format

AVTALE OM VEDERLAG FOR UTGIVELSE AV
SKJØNNLITTERÆRE VERK FOR BARN OG UNGDOM
I ANTOLOGI

 

1. Avtalens anvendelsesområde

Avtalen gjelder vederlag for førsteutgivelser og gjenutgivelser av skjønnlitterære verk for barn og ungdom i antologi, unntatt verk som omfattes av tvangslisensen i åndsverklovens § 18 (skolebøker m.v.).

2. Vederlag for førsteutgivelser (nyskrevne verk)

2.1  For nyskrevne verk gjelder vederlagsbestemmelsene i normalkontrakt om skjønnlitteratur for barn og ungdom av 18.04.1996 med følgende tillegg som har prioritet foran normalkontrakten:

2.2  Normalkontraktens vederlagsbestemmelser gjelder det samlede vederlag som betales av forlaget, inklusive eventuelt honorar til redaktør.

2.3  Vederlaget fordeles forholdsmessig på redaktør og forfattere. Er ikke annet avtalt, skal forfatterenes vederlag fordeles på hver enkelt etter at eventuelt redaktørhonorar er fratrukket, og da i samme forhold som deres bidrag utgjør antall tekstsider i antologien.

3. Gjenutgivelser

3.1 Pkt. 2 gjelder tilsvarende for gjenutgivelser, dog slik at forlagets samlede royalty til forfatter og redaktør er 10 % av heftet pris pr. eksemplar for de første 8.000 solgte eksemplarer, og 12,5 % pr. solgt eksemplar utover dette.

3.2. Utgis antologien i en billigutgave, utbetales forlagets samlede vederlag til forfatter og redaktør i henhold til vederlagsbestemmelsene i avtale om billigbokkontrakt av1996.

4. Varighet – oppsigelse

4.1 Dersom avtalene mellom Den norske Forleggerforening og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere om normalkontrakt eller billigbokkontrakt, begge av 1996 sies opp, gjelder likevel antologiavtalen – med de bestemmelser som fremgår av kontraktene av 1996 – inntil antologiavtalen sies opp.

4.2 Antologiavtalen gjelder for avtaler som inngås fra og med 18.04.1996

4.3 Antologiavtalen er bindende for foreningene fra det tidspunkt den er underskrevet, og kan av begge parter sies opp med minst 12 måneders skriftlig varsel.

Antologiavtaler som er inngått før oppsigelsesfristens utløp fortsetter å løpe på de vilkår som er avtalt mellom forlag og forfatter.

Avtalen underskrives i 2 eksemplarer, ett til hver part.

 

page2image1477475696page2image1477572976

Den norske Forleggerforening (sign.)

 

Norske Barne- og Undomsbokforfattere (sign.)

page2image1477582560

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo