Grunnstipend

Grunnstipend kan søkes én gang i året av både medlemmer og ikke-medlemmer. Søknadsfrist er 1. september. Informasjon om grunnstipendet og hvordan du søker, blir lagt ut på NBUs hjemmeside rundt 10. august hvert år. (I 2020 ble grunnstipendet utbetalt i april/mai som følge av koronasituasjonen.)

Grunnstipend tildeles på grunnlag av innsendt søknad innen oppsatt tidsfrist. Har søkeren ikke mottatt grunnstipend tidligere, må det oppgis hvilke bøker det søkes grunnstipend for. Det kreves ikke ligningsattest for grunnstipendet, som utdeles til nålevende norske forfattere, eller nålevende forfattere som kommer inn under bestemmelsene i NBUs vedtekter § 4. Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle/samlivspartner motta grunnstipend for det året forfatteren døde.

Alle skjønnlitterære bøker for barn og unge som faller inn under innkjøpsordningen, teller likt. Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke er innkjøpt. Disse bøkene vil bli vurdert og søknadene behandlet av et utvalg fra NBUs litterære råd. I tilfelle uenighet i utvalget legges saken fram for rådet i plenum. Søkes det om bøker som ikke finnes i NBUs samling, plikter søkeren å sende NBU to eksemplarer av dem.

Følgende kategorier teller ikke:

a)  Faglitterære verker, herunder litteraturkritikk og biografier
b)  Bøker for voksne
c)  Dramatiske verker
d)  Oversettelser som ikke er gjendiktninger
e)  Ny-utgaver, billigutgaver, samlinger osv. av tidligere utgivelser

Alle bøker som det skal utdeles grunnstipend for, telles opp. Beløpet som er avsatt til grunnstipend, divideres med antall bøker. Det beløp som framkommer, multipliseres med antall bøker utgitt av den enkelte forfatteren.

Bøker skrevet  av 2-3-4 forfattere teller med henholdsvis 1/2, 1/3 eller 1/4. Bøker skrevet av flere enn fire forfattere teller ikke.

Grunnstipend beregnes til den enkelte forfatter for minimum 1, maksimum 30 bøker.

Foreningens årsmøte kan endre disse reglene med simpelt flertall.

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo