Grunnstipend

Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke medlemmer.
Søknadsfrist er 1. september. Informasjon om Grunnstipendet og hvordan du søker vil lagt ut på NBUs hjemmeside rundt 10. august.

Grunnstipend tildeles på grunnlag av årlig innsendt søknad innen oppsatt tidsfrist. Søker som ikke tidligere har mottatt grunnstipend, oppgir første år hvilke bøker det søkes grunnstipend for. Det kreves ikke ligningsattest for grunnstipendet, som utdeles til nålevende norske forfattere, eller nålevende forfattere som kommer inn under bestemmelsene i NBUs vedtekter § 4. Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle/samlivspartner motta grunnstipend for det året forfatteren døde.

Alle skjønnlitterære bøker for barn og unge som faller inn under innkjøpsordningen teller likt. Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke er innkjøpt. Disse bøker vil bli vurdert og søknadene behandlet av et utvalg fra NBUs litterære råd. I tilfelle uenighet i utvalget, legges saken fram for rådet i plenum. Søkes det om bøker som ikke finnes i NBUs samling, plikter søkeren å sende NBU to eksemplarer av dem.

Følgende kategorier teller ikke:

a)  Faglitterære verker, herunder litteraturkritikk og biografier
b)  Bøker for voksne
c)  Dramatiske verker
d)  Oversettelser som ikke er gjendiktninger
e)  Ny-utgaver, billigutgaver, samlinger, etc. av tidligere utgivelser

Alle bøker som det skal utdeles grunnstipend for, telles opp. Beløpet som er avsatt til grunnstipend, divideres med antall bøker. Det beløp som framkommer, multipliseres med antall bøker utgitt av den enkelte forfatter.

Bøker skrevet  av 2-3-4 forfattere teller med henholdsvis 1/2, 1/3 eller 1/4. Bøker skrevet av flere enn fire forfattere teller ikke.

Grunnstipend beregnes til den enkelte forfatter for minimum 1, maksimum 30 bøker.

Foreningens årsmøte kan endre disse regler med simpelt flertall.

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo