Avtale om minsteroyalty for barne- og ungdomsbøker

Avtalen gjelder bøker påmeldt Statens innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom.

1. Forlaget tar i mot og viderebetaler til forfatter/opphavsperson forfatterhonoraret fra Norsk kulturråd. Dette er betaling for de innkjøpte eksemplarene spesifisert i retningslinjene for innkjøpsordningen.

2. Forlaget betaler forfatterforskudd for halvparten av resten av førsteopplaget ut over innkjøpsordningens eksemplarer. Forskuddet motregnes mot senere solgte eksemplarer av samme utgivelse. Forskuddet skal ikke tilbakebetales om salget av samme utgivelse blir mindre enn det det er betalt forskudd for.

3. For alt salg ut over innkjøpsordningens eksemplarer betaler forlaget 22,5% royalty inntil 1520 solgte eksemplarer (totalsalg på 3000), og 20% for solgte eksemplarer inntil 3520 eksemplarer (totalsalg på 5000), i utgivelsesåret og påfølgende kalenderår. Deretter gjelder normalkontraktens ordinære royaltybestemmelser.

4. Forfatterens/opphavspersonens royalty beregnes av fastprisen/den veiledende pris, hensyntatt eventuelle hefteavkortninger (jfr Normalkontraktens pkt 2.8.)»

5. Dersom en bok ikke blir godkjent innkjøpt av Statens innkjøpsordning, skal forlaget likevel gi forfatteren/opphavsperson honorar som om boka er innkjøpt. Dette gjelder både Norsk kulturråds og forlagets andel av honoraret.

6. Forlaget har rett til å trekke fra eventuelle tidligere utbetalte forskudd eller lån til forfatteren/opphavspersonen i utbetalinger. Dette gjelder både Norsk kulturråds og forlagets andel av honoraret.

7. Om boka utgis også i ebokformat, skal minstehonoraret for denne utgivelsen beregnes av Kulturrådets forfatterhonorar og halvparten av resten av førsteopplaget.

Foklaringer til avtalen

1. Når ei bok blir påmeldt innkjøpsordningen, sender forlaget en faktura til Kulturrådet på et bestemt beløp. Beløpet er på mellom 220.000 og 253.000 kroner, avhengig av hva slags bok det er, målform og om den også blir levert som e-bok. Av dette beløpet skal forlaget viderebetale 100.000 kroner til forfatter for bokmålsbøker og 105.000 kroner for nynorskbøker. Dette er et fast beløp som royalty for de 1550 eller 1480 eksemplarene kulturrådet skal ha og som sendes til bibliotekene.

2. I tillegg til de 100.000/105.000 kronene fra Kulturrådet, skal forlaget betale forfatteren et forskudd for de bøkene som skal ut i ordinært salg. Dette forskuddet skal være hele royalty for halvparten av resten av førsteopplaget. Blir boka trykket i 3000 eksemplarer til sammen, går 1480 til Kulturrådet. Av de 1520 eksemplarene som er igjen, skal forfatteren ha utbetalt sitt royalty for 760 eksemplarer. Denne delen av royalty er altså avhengig av hvor mange bøker som blir trykket i første opplag. Trykkes boka i 2480 skal forfatteren ha forskudd for 500 eksemplarer, trykkes den i 5000 skal det betales royalty for 1760 eksemplarer.

3. Royalty fra forlaget er et forskudd for kommende salg. Det betyr at det må selges mer enn den halvparten man alt har fått royalty for, før man får mer betalt for boksalget. Men selges boka i mindre enn dette antallet, slipper forfatteren å betale pengene tilbake.

4. Siden innkjøpsordningen er en støtte til norsk litteratur, får man mer i royalty for bøker påmeldt ordningen, enn for andre bøker. Vanligvis får man 15% royalty for inntil 5000 solgte eksemplarer og deretter 20%. Men for bøker påmeldt innkjøpsordningen får man altså 22,5% for totalsalg inntil 3000 bøker og deretter 20% av resten av salget.

Denne bestemmelsen betyr at prisen en forfatter får royalty fra forlaget for, er beregnet ut fra hefteprisen for innbundne bøker. Den er på 85% av utsalgsprisen. Dette er en gammel bestemmelse som har sitt opphav i noe man kalte ”Heftet bokladepris”. Bokladepris var formuleringen i den gamle avtalen og direkte hentet derfra. (For de som ikke vet det, heftet boklade er et uttrykk fra den gang man gikk i sin boklade og kjøpte en uinnbundet bok, som man så kunne levere til en bokbinder for innbinding. På den måten sikret man seg at ens bibliotek hadde et helhetlig og eksklusivt preg).

5. Dette betyr at forfatteren ikke vil tape noe på at boka ikke blir kjøpt inn. Skulle Kulturrådets bedømningskomité velge å ”nulle” boka, er det forlaget og ikke forfatteren som taper penger. Forlaget kan ikke kreve tilbake beløpet de har utbetalt, verken den delen som kommer fra Kulturrådet eller den delen forlaget selv har bidratt med.

6. I noen tilfeller får en forfatter et ”forskudd” fra forlaget, som egentlig er et lån som skal trekkes fra kommende royalty. Denne bestemmelsen sikrer at forlaget kan trekke det lånte beløpet også fra andelen de får utbetalt fra Kulturrådet. Normalt skal Kulturrådets andel gå uavkortet til forfatteren, men hadde det stått i denne avtalen, ville ikke forlagene kunne gitt slike uoffisielle forskudd/lån til forfatteren. Vi synes at denne muligheten er så viktig for mange av oss, at vi ikke ville risikere å inngå avtaler som umuliggjorde nettopp det.

7. Kulturrådet ønsker å tilby flest mulig av utgivelsene som e-bøker. For bildebøker innser man at det er vanskelig, mens det for øvrige bøker ligger inne i avtalen med Kulturrådet en ekstrabetaling til forlaget om de kan levere 70 eksemplarer som e-bok. I e-bokavtalen vår, som er en separat avtale, står det: ”Forskudd for samtidig e-bokutgivelse, forstått som e-bøker som utkommer i samme år som papirutgaven, skal tilsvare 5 % av forskuddsbeløpet for papirutgivelsen utregnet ifølge Normalkontrakten.”

Bestemmelsen i denne avtalen om bøker som er påmeldt innkjøpsordningen, er at hele ”minsteroyalty” forfatteren får, både beløpet fra forlaget og det fra Kulturrådet, skal være beregningsgrunnlag. Man får altså 5% på toppen av sitt royalty om boka også kommer som e-bok. Vi forventer at forlagene kommer til å utgi det aller meste av nye bøker også som e-bok. Det er en sterk føring fra departement og Storting om satsing på e-bøker og dette er Kulturrådets måte å nedfelle dette i avtaleverket.

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo