Statutter for tildeling av reisestøtte

1. Årsmøtet i NBU bevilger midler til reisestøtte. Årsmøtet fastsetter de økonomiske rammene. Årsmøtet bestemmer øvre grense for tilskudd.

2. Alle medlemmer i NBU kan søke. Søknaden avgjøres av NBUs styre eller den styret setter til å avgjøre dette.

3. Det er fire søknadsfrister i året. Søknader må være innkommet innen søknadsfristen. En fjerdedel av avsatte midler kan bevilges ved hver søknadsrunde. Ubenyttede midler fra en søknadsrunde overføres til neste søknadsrunde. Ubenyttede midler ved årets slutt går tilbake til NBU.

4. Reisestøtte kan benyttes til deltakelse på konferanser, seminarer, workshops, studieopphold og lignende. Det gis ikke støtte til reine arbeidsopphold eller livsopphold. Beløpet kan dekke reise, deltakeravgift, hotell og lignende. Tilskuddet skal kun dekke inntil to tredjedeler av kostnadene til reisens formål. Det bevilgede beløp utbetales etter regning/regnskap etter at reisen er avsluttet.

5.  Avslag begrunnes ikke. Det skal normalt gå minst et år etter at reisestøtte er gitt før ny reisestøtte kan innvilges til samme person.

6. Tilskuddet er oppgavepliktig.