Stipend kan søkes for 1-6 måneder, og én måned tilsvarer kr 22 000.

 

Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer, søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad.

 

Søknaden skal imidlertid inneholde:

  • Søkerens navn, adresse, telefon, e-post, fødselsnummer (11 sifre), bankkonto og skattekommune.

  • Om søkeren er selvstendig næringsdrivende eller ikke.

  • Bakgrunn (utdannelse, eventuell tidligere faglitterær eller annen litterær produksjon).

  • Eventuell faglig referanse (navn, telefonnummer, e-postadresse).

  • Eventuelt om søkeren har kontaktet forlag i forbindelse med bokprosjektet, og hvem som eventuelt kan kontaktes i forlaget (navn, telefonnummer, e-postadresse).

  • Prosjektbeskrivelse (ca. 2 sider) som foruten beskrivelse av prosjektet skal inneholde hva slags form og omfang verket er tenkt utgitt i, målgruppe, behovet for verket og tidsplan. I tillegg bør det legges ved en tentativ innholdsfortegnelse.

  • Begrunnelse for hvorfor prosjektet bør få støtte.

Søknaden bør ikke overskride 4 sider totalt (eventuelle vedlegg kommer i tillegg).

 

Søknadsfrist er 2. mai 2007 (poststemplet eller levert NFFs sekretariat senest denne datoen).

Søknaden skal sendes rekommandert (pass på at postkontoret datostempler konvolutten samme dag du leverer søknaden). Veiledning for stipendsøkere og retningslinjer for stipendordningen kan fås ved henvendelse til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Uranienborgvn. 2, 0258 OSLO, tlf.: 22 12 11 40 eller de kan lastes ned fra NFFs hjemmesider www.nffo.no.