Årsmøtet 2009 finner sted 14. mars. Årsmøtet sammenkalles skriftlig med minst fire ukers varsel.

Senest 14 dager før årsmøtet skal styret sende ut dagsorden og andre sakspapirer til møtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være postlagt minst 3 uker før møtet. Alternative forslag til valg på medlemmer av styret eller NBUs litterære råd kan kreves sendt ut sammen med årsmøtepapirene, dersom det er sendt styret innen fristen og er undertegnet av minst 5 medlemmer.

Saker som er innsendt for sent i henhold til ovenstående ledd, eller saker som fremmes direkte på årsmøtet, skal tas opp til behandling hvis årsmøtet bestemmer dette med 2/3 flertall.