Regjeringen har bestemt at ABM-utvikling skal legges ned fra 1. januar 2011. Oppgaver og årsverk overføres til Nasjonalbiblioteket, Norsk vitenskapsindeks og Norsk kulturråd.
– Gjennom denne omstillingen ønsker regjeringen å etablere sterkere fagmiljøer og styrke forvaltning og rådgivning på arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet. Målet er å legge til rette for godt samarbeid og en arbeidsdeling som kan gi gode løsninger for framtida, sier statsråd Anniken Huitfeldt.

 

Kulturminister Anniken Huitfeldt under pressekonferansen 21. mai
2010. Foto: KUD

Bildet: Kulturminister Anniken Huitfeldt under pressekonferansen 21. mai 2010. Foto: KUD

– Endringen gir også muligheter for å klargjøre Norsk kulturråds rolle som faglig og uavhengig organ som yter prosjektstøtte fra Kulturfondet, og Kulturrådets administrasjon som et eget forvaltningsorgan underlagt departementet med delegerte forvaltningsoppgaver og sekretariatsfunksjoner, understreker statsråd Huitfeldt.

Gjennom dialog med berørte parter har man nå kommet frem til følgende fordeling av årsverk:

• Bibliotekavdelingens 18 årsverk (inkludert fire årsverk knyttet til konsortieavtalene) overføres til Nasjonalbiblioteket fra 1. juli. I tillegg overføres ytterligere syv årsverk på samme tidspunkt. Dette omfatter fire årsverk fra avdeling for digitalt ABM, to administrative årsverk knyttet til konsortieavtalene og et årsverk fra informasjonsavdelingen.
• Nasjonalbiblioteket avgir seks årsverk (fire knyttet til konsortieavtalene og to administrative årsverk) til Norsk vitenskapsindeks fra 1. januar 2011.
• Resten av årsverkene overføres i utgangspunktet til Norsk kulturråd fra 1. januar 2011, men departementet vil bruke noe tid på å vurdere om alle eller deler av årsverkene knyttet til arkiv skal legges til Arkivverket.

Det vil med det første bli inngått en omstillingsavtale mellom staten og de tillitsvalgtes organisasjoner. Omstillingen vil omtales nærmere i en stortingsmelding som legges frem før sommeren og i budsjettproposisjonen for 2011.