Lettlestbøker

– Det finst tydelege skilnader mellom lettlestbøker på bokmål og lettlestbøker på nynorsk. Det seier Ingrid Maria Løfoll ved høgskolen i Volda, som har skrive masteroppgåve om temaet.  – Blant bokmålsbøkene er det ein større prosentdel seriebøker, graden av realisme er middels eller låg og språket er normalisert eller vanskeleg. Handlinga er oftare lagt til by, og foreldreinvolvering og mobbing/konfliktar er vanlegare tema i bokmålsbøkene enn i nynorskbøkene. Nynorskbøkene derimot er meir realistiske, oftare lokalisert til bygd, har meir talemålsnært språk og meir venskap som tema enn bokmålsbøkene.

 I oppgåva si laga Løfoll ei kvantitativ analyse av lettlestbøker. Målet var nettopp å finne ut om lettlestbøkene på nynorsk kommuniserer ein spesiell identitet som følgje av førestellingar brukarane av den nynorske målforma har.

–  Eg ville altså finne ut om bøkene gjenspegla dei haldningane, normene og verdiane ein ser føre seg at den stereotype nynorskbrukaren har. For å finne ut om nynorskbøkene skilde seg ut og kommuniserte ein spesiell identitet, gjorde eg ei undersøking av lettlestbøker på nynorsk og bokmål som danna grunnlag for samanlikning. 

Ingrid Løfoll

Målform avgjerande for innhald

–   Kva gjekk undersøkinga ut på?

– Eg undersøkte eit utval på 165 lettlestbøker etter nokre få, fastlagde vurderingsmoment.  Vurderingsmomenta var om bøkene var seriebøker, kva grad av realisme bøkene hadde, kvar handlinga i bøkene var lokalisert, korleis språket i bøkene var, om foreldre var involvert, og om tema i bøkene dreia seg om venskap og/eller mobbing og andre former for konfliktar.

    Hadde målforma noko å seia?

Sidan eg fann relativt klare skilnader mellom bøkene på nynorsk og bokmål, konkluderar eg med at målform har noko å seie for innhald og utforming av bøkene. Om skilnadane skuldast førestellingane vi har kring nynorskbrukarar eller ikkje, er derimot vanskeleg å seie noko konkret om på bakgrunn av opplysningane datamaterialet gav.

 –  Var du overraska over resultatet?

 Eg vart overraska over at eg fann så store skilnader. Spesielt kom skilnadene tydeleg fram i forhold til kvar handlinga i bøkene var lokalisert, og om bøkene var ein del av ein serie eller ikkje.