For NBU har 2012 vært et godt år. Vi har fått til mye av det vi hadde planlagt og noe av det vi, og andre organisasjoner, har jobbet med i mange år er i ferd med å bli realitet. Siden kulturministeren tidligere i høst lovet at et forslag om boklov vil bli fremmet for stortinget inneværende periode, har vi ventet på å få et notat med invitasjon til å komme med høringsuttalelse. Så langt har det ikke kommet noe, notatet, som skulle vært sendt ut i november, har blitt forsinket uten at vi egentlig vet hvorfor. For egen del spekulerer jeg i om det er usikkerhet om hvilke bøker og hvilke format en boklov skal omfatte. Ikke alle boktyper er del av dagens bransjeregulering og vi vet ikke hva man fra departementets side vil inkludere i den kommende loven. Vi vet heller ikke om det blir sagt noe om digitale bøker, e-bøker og andre nye formater i loven. Det mener vi bestemt at en ny lov bør bestemme noe om. Det har lenge vært en viktig sak for oss organisasjoner at også e-bøker skal være momsfrie og jeg håper at bokloven kan åpne for det. Men, det kan også tenkes at man vurderer et helt nytt regime når det gjelder moms på bøker og publikasjoner. I skrivende stund vet vi ikke så mye, kanskje kommer høringsnotatet før jul, kanskje på nyåret. Det som etter hvert synes sikkert er at det vil bli gitt en forkortet høringsfrist. Fristen er normalt på mellom 6 og 12 uker, denne gang blir den kanskje så kort som 2 uker. Derfor har vi allerede begynt, på egenhånd, å forberede NBUs innspill til loven. Styret har lagt opp retningslinjer for hva foreningen skal mene og hevde i et notat. Som jeg tidligere har skrevet om, så mener vi at barne- og ungdomsbøker har andre behov i en boklov enn annen litteratur. For vår del vil det være en fordel med lang fastprisperiode, våre bøker har lang levetid i bokhandler og bibliotek og mye av vårt fokus vil være på bøkenes levetid. Videre vil vi peke på at alt som styrker den fysiske bokhandelen og gjør det mulig for den å overleve i lokalsamfunnene vil være til gode for barne- og ungdomslitteraturen.

Nordisk Råds barne- og ungdomsbokpris ble som dere vet bestemt i år. Nå begynner også detaljene omkring prisen å komme på plass. Prisen er planlagt utdelt i operaen i Oslo i slutten av oktober 2013. Da har Norge formannskapet i Nordisk Råd og rådet skal ha sesjon i Oslo. Kulturdepartementet her i Norge har bedt NBU om å foreslå kandidater til utvelgelsesnemnd og jury. Departementet vil snarest sette sammen disse, basert på de forslagene som er kommet inn. Når de nasjonale nominasjonene foreligger vil bøker skrevet på ikke-skandinaviske språk måtte oversettes til et av disse, slik at alle skal kunne lese tekstene og stemme over dem. Det er også bestemt at Nordens Hus i Reykjavik skal være sekretariat for prisen. Sigurdur Olafsson har fått som oppgave å lede det arbeidet. Videre er det bestemt at det skal arrangeres skrivekurs for unge mellom 13 og 18 år på den nordiske folkehøgskolen Biskops Arnö i Sverige. Skriveaktiviteter for barn og unge er et av premissene for å bevilge penger til prisen og arbeidet omkring den. Dette kurset skal være årlig, men det er også bestemt at de unge skriveglade skal kunne bruke sitt eget språk i undervisningen. Det vil igjen si at alle nordiske språkområder ikke kan være representert hvert år. I opplegget omkring prisen er det også lagt opp til skolebesøk av nordiske forfattere. Dette vil skje i regi av Foreningen Norden. Og, ikke minst, det skal brukes mer penger til oversettelsesstøtte for å sikre at nordiske bøker kan komme ut i nabolandene.

På en nordisk konferanse arrangert av Norsk barnebokinstitutt nå i desember ble det pekt på at det stadig blir mindre evne og vilje til å lese andre skandinaviske språk i de skandinaviske landene, så formidling på andre språk enn landets eget vil også være aktuelt.

I høst har NBU arbeidet med å revidere vedtektene språklig. Nå er dette arbeidet ferdig og resultatet vil bli lagt fram på årsmøtet i april. Vi har ikke endret noe på innholdet eller bestemmelsene i vedtektene, bare sørget for at en del unøyaktigheter og selvmotsigelser blir rettet opp i. Vedtektene til NBU er gode og fjellstødige, men en del vedtektsendringer gjennom årene har ført til enkelte pussigheter og inkonsekvens. Et sted står det for eksempel, i bestemmelsen om samme institutt, at det ”bør”, mens det litt lenger ned står at det ”skal”. Slike ting har vi luket ut og ryddet opp i, samt redigert litt på oppbyggingen av paragrafene. Den nye teksten blir sendt ut sammen med årsmøtepapirene, slik at alle får anledning til å gjøre seg opp en mening før den legges frem til godkjennelse. Siden dette ikke vil dreie seg om en vedtektsendring, vil teksten bli lagt fram som et hele når det skal voteres.

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle sammen ei riktig god jul og et godt nytt år. Utfordringene står i kø også neste år og vi får mye å ta fatt på her i NBU. Men, ikke minst, vi ønsker hverandre et riktig godt bokår.