Hva er ditt partis viktigste programerklæring for norsk barnekultur foran Stortingsvalget 2013? Kan du kort beskrive hvordan ditt partis kulturpolitikk for barn skiller seg fra andre partier? Hvordan vil kulturtilbudet til barn se ut i et samfunn der ditt partis politikk er iverksatt?

Dette er tre  av dei ti spørsmåla Kulturmagasinet Q har stilt til dei politiske partia framfor valet i haust.

Eit nytt nummer av Q kom ut nå i juli. Eit av dei mange tema i dette nummeret er: Illustrasjoner i flerspråklige barnebøker
Hvordan skiller illustrasjoner i flerspråklige barnebøker seg fra norske barnebøker? Eit anna: Enger-utvalget og DKS
Tidligere kulturminister Anne Enger ledet Kulturutredningen 2014. Vi har sett nærmere på hvordan utvalget ser for seg utviklingen av Den kulturelle skolesekken.

Og så altså: Valg 2013: Partiene om barnekultur
To måneder før Stortingsvalget stiller vi ti spørsmål om barnekultur til partienes ledende kulturpolitikere.

Kva svarer partia? Ein del av svara er berre trykt i papirutgåva, men nokre finn du på nettsida: kulturforbarn.no

Slik svarer partia på spørsmålet: Hva er ditt partis viktigste programerklæring for norsk barnekultur foran Stortingsvalget 2013?

Høyre: – Vi mener Høyres kulturpolitikk vil tjene kultur særlig rettet mot barn. Blant annet vil vi styrke det frie feltet, korps- og korbevegelsen og bedre tilbudet ved kulturskolene.  Utover dette løfter ikke Høyres program frem norsk barnekultur mer enn andre enkeltgrupper. Høyres partiprogram skal dreie seg om de overordnede prinsippene og prioriteringene for kulturlivet vi vil styre etter i neste stortingsperiode.

SV: – SV vil gi kultur for barn et skikkelig løft. Det betyr at støtten til kulturproduksjon for barn må prioriteres når et nytt kulturløft skal på plass.

Fremskrittspartiet: – Fremskrittspartiet er svært opptatt av barnekultur, og mener satsning på barn og ungdom er den viktigste investeringen vi kan gjøre innen dette feltet. Betydningen av å satse på barn og unge kommer også tydelig frem i vårt partiprogram, og sammen med vår frivillighetspolitikk legger Frp til rette for svært gode rammer for norsk barnekultur.

Senterpartiet: – Senterpartiet ønsker at alle barn skal ha mulighet til å delta i og få tilgang til kunst- og kulturaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekter, utdanning eller interesser, geografi eller andre skillelinjer.

Arbeiderpartiet: – Barns tilgang til kultur og kulturopplevelser med høy kvalitet, samt muligheten for egen kulturutfoldelse er viktig. Det har vært viktig for oss at barn og unge har vært og skal være, en del av det kulturløftet den rødgrønne regjeringen har gjennomført. Arbeiderpartiet mener at slik skal det også være, når man nå viderefører kulturløftet i neste stortingsperiode også. For å nevne noen eksempler på tilbudene som barn og unge i dag har: teatrene våre har egne forestillinger for barn, veldig mange museer og gallerier har egne program rettet mot barn. Det har vært en økning i produksjon av barnefilm, Den kulturelle skolesekken er et viktig bidrag, og kulturskolen, som nå i tillegg tilbyr en time gratis kulturskole i skoletiden fra 1. til 4. klasse, er viktig. Dette er bare noen eksempler på at barn og unge også drar nytte av kulturløftet.

Venstre: – Barne- og ungdomskulturen har i for liten grad fått ta del av det løftet resten av kulturlivet har vært med på de senere årene. Det vil Venstre gjøre noe med.

Kristelig Folkeparti: – De kommunale kulturskolene er svært viktige for å styrke kulturkompetansen hos barn og unge, for deres opplevelse av kunst og kultur, og også for rekruttering av kulturutøvere både til amatørfeltet og til det profesjonelle nivået. KrF mener at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å gå på kulturskole.

Rødt: – Kultur må være tilgjengelig for alle barn. Rødt arbeider for kommunale kulturskoler over hele landet, med et variert tilbud og gratis undervisning.

Svara på fire andre av spørsmåla finn du altså på kulturforbarn.no