– De foreslåtte endringene i Kulturrådet fører til at vi får et vanskeligere stipendsystem. Det sier NBU-leder Bjørn Ingvaldsen om konsekvensen dersom forslagene i stipendordningene blir slik som utredningsgruppa går inn for. Gruppa som har gått gjennom Kulturrådets organisasjon og oppgavesammensetning, leverte sin rapport og sine anbefalinger mandag. En av anbefalingen går ut på at de statlige stipendordningene bør forvaltes av av stipendkomiteer oppnevnt av rådet.

–  Jeg har ikke problemer med å se at det kan være problematisk i den del tilfeller at de stipendkomiteene i de enkelte kunstnerorganisasjonene også er stipendkomiteer for Statens Kunstnerstipend, sier Ingvaldsen.  – Men det er et vanskelig og omfattende arbeid å tildele stipend, samtidig som man skal være objektiv og rettferdig. Det krever blant annet at komiteene leser alle bøkene som kommer ut for den bokgruppa man skal bedømme. NBU har et litterært råd som gjør det store arbeidet med å skaffe seg oversikt over forfatterskapene og lese alle utgivelsene. Vi bedømmer dette arbeidet til å utgjøre et kvart årsverk for hver av rådsmedlemmene, som det altså er seks av. Et uavhengig utvalg må legge ned like mye arbeid i å lese bøker om stipendsøknader skal vurderes etter dagens kriterier. Det vil være mulig, men omfattende og kostbart. Å tenke seg at et og samme utvalg skal kunne vurdere alle bøker som kommer ut i Norge ser jeg på som umulig.

– Hva ser du som det viktigste med tilrådingene fra utredningsgruppa? 

– Jeg synes det viktigste er det som ikke blir foreslått, implisitt at det ikke foreslås endringer, og at man vil beholde dagens system med kulturråd og fagutvalg. En slik utredning om Kulturrådet får vi med visse mellomrom og ofte synes jeg at det er de samme endringene som blir nevnt.

 –  Får eventuelle endringer andre konsekvenser for forfattarorganisasjonene?

– Eventuelle endringer i Kulturrådets oppbygging og arbeid vil ikke nødvendigvis få for foreningene, så lenge det er de samme økonomiske midlene som skal fordeles. Men vi ser ingen fordeler ved endringer. Det har tidligere vært tenkt litt om en oppsplitting av Kulturrådet i regionale enheter. Det er en endring vi ikke ønsker.

– Ser du noe positivt ved endringsforslagene? 

– Slik jeg leser utredningen tas det til orde for forsiktige endringer. Det drøftes om direktoratfunksjonene i Kulturrådet bør løftes ut og bli et eget organ, uten at det konkluderes med at det bør det. Et positivt forslag et å presisere navnet, slik at man skiller mellom det administrative og det oppnevnte rådet.

– Forfatterorganisasjonene har vært og er en høringsinstans, hva legger NBU vekt på? 

– Vi legger vekt på at Kulturrådet bør bestå som et helhetlig nasjonalt organ med en samlet administrasjon. Vi legger også vekt på at kompetanse knyttet til nasjonale aktører i sterkere grad bør legges inn under Kulturrådet. Vi peker her særlig på at kompetansen omkring DKS bør styrkes og i sterkere grad samles.

Noen av anbefalingene fra gruppen:

– Videreutvikle og forsterke rådet som overordnet strategiorgan. Fagutvalgenes rolle skal styrkes, blant annet ved at de får vedtaksmyndighet i alle tilskuddssaker.

– Endringer med sikte på å forenkle og å skape transparens i tilskuddssystemet som forvaltes av rådet, deriblant en omstrukturering av noen av tilskuddspostene.

– Når det gjelder forvaltningen av Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, mener gruppen det er behov for at prosjektstøtte og kunstnerstøtte i større grad ses i sammenheng. De statlige stipendordningene bør forvaltes av av stipendkomiteer oppnevnt av rådet.

– Endringer i fagadministrasjonens oppgavesammensetning. Blant annet foreslås oppgaver på arkivfeltet overført til Riksarkivaren. Det fremmes også forslag om at Kulturrådets rolle i forvaltningen av utviklingsmidler på kulturvernfeltet endres.

– Utredningsgruppen mener det er behov for å tydeliggjøre skillet mellom ulike oppgavetyper i Kulturrådets fagadministrasjon, det vil si de typiske sekretariatsfuksjonene og de mer direktoratspregede oppgavene.

Rapporten ble allerede mandag sendt ut på høring.

Les mer på Kulturrådets nettside:

Les NRK.no: Vil strømlinjeforme Kulturrådet: