Den kulturelle skolesekken (DKS) står overfor store endringer i løpet av 2016. Etter at Rikskonsertenes mandat ble endret, og administrasjonen av DKS flyttet dit, har et større arbeid blitt gjort for å utforme «nye» DKS. Arbeidet pågår fortsatt, og antas å være nærmere en konklusjon sommeren 2016.

Det skriver Barnebokinstituttet på nettsidene sine. NBI var til stede på DKS-nettverkssamling på Lillestrøm 9.-10. mars, der temaet var kvalitet – og som rommet både tanker rundt utformingen av den nye strukturen innenfor DKS, og hvordan man kan styrke kvaliteten innenfor de enkelte produksjonene og formidlingen av disse.

Ifølge fungerende direktør i Rikskonsertene, Ådne Sekkelsten, foregår det nå et intensivt arbeid med å legge til rette for den nye utformingen av DKS. Her er noen hovedpunkter fra samlingen:

  • Tydelige styringslinjer bygges opp i samarbeid med Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet
  • Arenaer og nettverk fra utdanningssiden utbygges
  • Det grunnskolefaglige nettverket skal styrkes
  • Koblinger med ulike fagsystemer, aktører og instanser vurderes
  • Samarbeidet med KS styrkes, og arbeidet med fylker og kommuner gjennomgås
  • Nye kommunikasjonskanaler vurderes

Det er ventet at den nye strukturen skal fungere fra 2017.

Les mer på barnebokinstituttet.no:

Rikskonsertene har sendt ut en fyldigere oppsummering av samlinga: Ein etat veks fram

Direktør Ådne Sekkelsten seier mellom anna:

– Min visjon i det vidare arbeidet er at vi skal løfte heile kunst- og formidlingsfeltet. Vi skal vise at det å produsere kunst for barn og unge, og gjere møtene og opplevingane best mogeleg, er verdas viktigaste og mest spennande jobb. Det kunstfeltet og formidlingsnettverka for kunst til barn og unge treng, er ikkje å bli rive  ned – men å bli støtta og bygd opp under. Det skal vi sørgje for – i det minste på min vakt!