Brukerne på bokhylla.no kjøper oftere bøker enn befolkningen ellers. 78% av brukerne kjøper bøker halvårlig mot 60% i befolkningen.

Det er et av resultatene fra undersøkelsen av bokhylla.no som ble publisert før jul. Undersøkelsen var den fjerde av dette slaget, de andre ble gjort i 2010, 2011 og i 2012. Mange av spørsmålene var de samme i alle fire rundene, derfor gir de grunnlag for sammenlikninger. Disse undersøkelsene forteller først og fremst noe om hvem som bruker bokhylla og hva de bruker den til.  

Økningen i brukere er på 2-3 prosent i 2015 sammenliknet med 2012. Ser vi på antall oppslag (pageviews) finner vi at på bøkene er det en økning fra drøyt 45 000 oppslag i februar 2012 til nesten 170 000 i oktober 2015.

Færre studenter, flere pensjonister

Andelen studenter blant brukerne er lavere enn noen gang (20%), og andelen som sier dagens besøk var i forbindelse med studier/skole (27%), er også lavere enn noen gang før. Andelen pensjonister er økt til 15% og også andelen som er i jobb utenfor høyskole- og forskningssektoren øker.

Også her ser vi altså en bevegelse/utvikling i retning av et mer normalt sammensatt utvalg brukere, mer likt befolkningen. Det vi si at brukerne av bokhylla er blitt noe eldre, og alderssammensetningen i den siste målingen ligner mer på befolkningen enn i de foregående målingene. Brukerne er fortsatt noe yngre enn befolkningen ellers, men alderssammensetningen i den siste målingen likner mer på befolkningen enn i de foregående målingene. I den siste målingen er de over 60 år underrepresentert, og de mellom 30 og 59 år er overrepresentert, mens andelen 15-29-åringer er omtrent som i befolkningen.

Også i forhold til kjønn, geografi og beskjeftigelse ligner sammensetningen av brukerne mer på sammensetningen av befolkningen, og det er fortsatt en klar overvekt av personer med høyere utdanning.

Andelen studenter som sier de har benyttet bokhylla.no til å lese pensumlitteratur øker ikke.

Brukerne besøker bokhylla oftere

Lesefrekvensen ligger fortsatt høyt over det vi finner i befolkningen og de både kjøper og låner bøker oftere, men vi ser en bevegelse mot nivåene i befolkningen. Andelen erfarne brukere på bokhylla øker. Også bruksfrekvensen, hvor ofte brukerne er inne på bokhylla.no, fortsetter å øke. Samlet betyr det at bokhylla.no bygger en stadig større base av faste brukere.

Andelen som sier de har lest en hel bok på bokhylla, øker fra 15 til 24%. Det er grunn til å tro at dette er mer en akkumuleringseffekt enn en endring i vaner.

Lesefrekvensen på bøker ligger fortsatt høyt over lesefrekvensen i befolkningen, men også her ser vi at brukersammensetningen nærmer seg befolkningen og blir mindre ekstrem. I oktobermålingen er det 76% som oppgir at de leser bøker ukentlig, mot 43% i befolkningen.

Vi ser også samme retning i forhold til antall bøker som leses i løpet av et år. I 2010 var det 65% som leste over 10 bøker i året. I 2015 er det 58% og i befolkningen er det 31% som oppgir dette.

Andelen som sier de har lest en eller flere bøker fra start til slutt øker til 24%. Her er det en vekst fra første til siste måling.

Hvis vi sammenholder dette med at andelen som sier at «hensikten med dagens besøk var å begynne på eller fortsette å lese en bok» ligger stabilt rundt 20%, og det at erfaringsnivået blant brukerne øker, må vi anta at dette er en akkumulert effekt, mer enn en endring i vaner.

Bruk av bokhylla kan føre til bokkjøp

26% av brukerne sier de har unnlatt å kjøpe en bok pga. bokhylla. 29% sier de har kjøpt en bok pga. bokhylla. 15% sier de har forsøkt å kjøpe en bok pga. bokhylla, uten å ha lyktes med det.

På spørsmål om man har kjøpt en bok etter å kikket på den på bokhylla, er det gjort en tilsvarende endring med et skille mellom e-bok og papirbok. 5% sier de noen gang har kjøpt en e-bok pga. bokhylla og 28% sier de noen gang har kjøpt en papirbok pga. bokhylla. Netto er det 29% som sier de har kjøpt en bok (e-bok og/eller papirbok) pga. bokhylla.

Men, som i 2012 er det da netto flere som sier de noen gang har kjøpt en bok enn andelen som sier de har latt være å kjøpe en bok. Ser vi isolert på e-bøker er imidlertid bildet motsatt. 13% sier de har latt være å kjøpe en e-bok pga. bokhylla mens 5% sier de har kjøpt en e-bok pga. bokhylla.

Inn i dette bildet hører naturligvis også de begrensningene som foreløpig eksisterer i tilbudet av e-bøker. For svært mange av titlene på bokhylla er jo nettopp utgaven på bokhylla den eneste tilgjengelige digitale utgaven.

Leser bokhylla på flere plattformer

Hver bruker aksesserer bokhylla med stadig flere dingser. Lesebrett øker mest, men også mobiltelefon. Dog ligger andelen som er inne på bokhylla med mobiltelefon lavere enn hva man kunne forvente ut fra bruk av smarttelefoner for øvrig.