Mandag morgen (25.04.16) ble det avholdt et møte mellom Forfatterforeningen og  Dramatikerforbundet på den ene siden og Filmforbundet/Regiforbundet på den andre, vedrørende avtalen Filmforbundet har inngått med de kommersielle tv-kanalene.

Forfatterorganisasjonene ønsket en forklaring på hvorfor Filmforbundet hadde solgt blant annet forfatteres litterærere rettigheter i en avtale der de ikke engang var part.

Filmforbundets advokat beklaget at avtalen kunne tolkes på denne måten, da det ikke var deres intensjon.   Han varslet en gjennomgang av avtalen for å klargjøre at  den bare skal gjelde Filmforbundets medlemmer.  Dette er en viktig avklaring.  Det betyr at om du ikke har signert en forvaltningsavtale med Filmforbundet, dvs. ikke er medlem der, så er du heller ikke omfattet av denne avtalen, selv om ordlyden kan tyde på det motsatte.

Forfatterorganisasjonenes bekymring for posisjonen til forfattere som er medlem i flere organisasjoner i tillegg til Filmforbundet, og de som er uorganisert, ble ikke besvart på samme måte.  Forfatterens rettigheter er den mest verdifulle i kroner og øre av alle rettigheter på det audiovisuelle feltet.  Skribentorganisasjonene mener derfor at det er veldig viktig at disse rettighetene forvaltes av Dramatikerforbundet for alle manusforfattere selv om de av andre grunner er medlemmer av Filmforbundet.

Dobbeltmedlemsskap bør ikke ekskludere muligheten til å velge hvilken forening som skal ivareta interesser som allerede ivaretas av et annet særforbund..

Slik situasjonen er nå, kan det se ut som om rettighetene er forhåndsolgt  til tv-kanalene og dermed har en manusforfatter ikke noe annet enn sin arbeidskraft å selge til produsent! Vi jobber for at forfatterrettigheter og -vederlag for filmarbeidere som er medlemmer i Filmforbundet skal ivaretas av fagforbundet, nemlig Dramatikerforbundet

Forfatterorganisasjonenes oppfatning om at filmforbundet nå fremsto som at de ønsket å erstatte Norwacos videresendingssektor ble derimot avvist.

———-

NBU er, som en del av Norsk Forfatter og Oversetterfond. En del av fondets inntekter kommer fra Norwaco, som forvalter rettigheter på våre vegne. Norske Dramatikeres Forbund, som også er er del av samme fond, har sendt oss følgende nyhter:

Filmforbundet har solgt våre rettigheter uten å spørre

Dramatikerforbundet har i nå fått kopi av en konfidensiell avtale mellom Filmforbundet og de tre store kommersielle kringkasterne i Norge. Avtalen fastslår etter sin ordlyd at alle våre rettigheter i medhold av åndsverksloven overføres til de kommersielle kringkasterne. Til gjengjeld mottar Filmforbundet et hemmelig antall millioner for å klarere rettighetene.

Det avtaleeksemplaret vi ha mottatt er ikke signert, men måten dokumentet er kopiert på, tyder på at signaturene er blitt sladdet over før kopiering. Selv om navnet på de kommersielle kringkasterne ikke fremgår av kopien, vet vi at Filmforbundet, sammen med advokatfirmaet Grette, har forhandlet om klareringsavtale med de tre store kommersielle kringkasterne, og navnene på disse framgår også i artikkel i Rushprint av 18. april.

Til tross for at de fire avtalepartene har påberopt seg konfidensialitet, anser Dramatikerforbundet det som vår plikt å gjøre avtalen tilgjengelig for våre medlemmer idet den har store konsekvenser for oss som forbund og for den enkelte forfatter både økonomisk og når det gjelder forvaltning av rettigheter.

LES DEN KONFIDENSIELLE AVTALEN HER

Avtalen er dårlig juridisk håndverk, idet den etterlater en rekke uavklarte spørsmål. Det kan derfor i noen sammenhenger være vanskelig å fastslå innholdet i avtalen. Med det forbehold vil vi påpeke følgende:

  1. Avtalens omfatter alle rettighetshavergrupper med unntak av skuespillere, produsenter og utvalgte musikergrupper. Videre fastslår avtalen at alle rettigheter i medhold av åndsverksloven nå overføres til F©R/ Filmforbundet. Slik vi leser avtalen forplikter den de aktuelle kringkasterne til å tvinge frem avtaler med produsentene som innebærer at vår rettighetsgruppe må gi alle sine rettigheter til Filmforbundet ved deres organisasjon. Vi mener dette er ulovlig.
  2. Etter hva vi har klart å bringe på det rene, finnes ingen egen juridisk person som heter F©R. Det organisasjonsnummeret som er oppgitt i avtalen tilhører Filmforbundet. Alle rettighetene og det ukjente pengebeløpet som avtalen regulerer går derfor til Filmforbundet, eller en organisasjon som Filmforbundet fullt ut kontrollerer.
  3. Summen Filmforbundet har mottatt er hemmelig. Det er uklart hvordan Filmforbundet skal fordele midlene til rettighetshavere. Det er også uklart hvor meget Filmforbundet kan ta i administrasjonsgebyr. Det fremgår ikke av avtalen hvor eventuelt overskudd skal gå, eller hvordan fremtidige suksesser skal premieres.
  4. Avtalen innebærer at alle vederlag som tilfaller vår rettighetshavergruppe blir sendt videre som nevnt ovenfor. Det kan være uklart om dette for eksempel innbefatter filmretten, som normalt utgjør halvparten av hva den enkelte får i vederlag for en produksjon. Manus­forfatters videre rett til bruk av sine verk vil etter dette bli overført til kringkasterne, og dere må forhandle med dem for å kunne utnytte verket til for eksempel bokutgivelse, teater, spill med mer.
  5. Avtalen er meget langvarig. I utgangspunktet varer den i fem år, med rett til ytterligere ti års forlengelse på samme vilkår. Videre innbefatter avtalen en 10 års lisensperiode med en rett til ytterligere ti års forlengelse på hemmelige vilkår.
  6. Sett i forhold til det samarbeidet vi har hatt med Filmforbundet det siste året oppfatter vi disse hemmelige avtaleinngåelsene som dypt illojale. Filmforbundet kan med dette også undergrave store deler av Norwacos virksomhet på en slik måte at Filmforbundet nå overta deler av deres rolle.
  7. Spørsmålet er så hvilken interesse Filmforbundet har av å selge unna dramatikernes rettigheter uten å spørre oss. Vi vet ikke svaret, utenom at de må ha sett klare egeninteresser i dette.

Vi vil på det aller sterkeste fraråde alle våre medlemmer, og uavhengige som faller inn under samme gruppe rettighetshavere, å undertegne avtaler som innebærer noen form for overføring av rettigheter til F©R/Filmforbundet. Vi er også kjent med at Filmforbundet tidligere har prøvd å verve våre medlemmer til å inngå medlemskap i F©R / Filmforbundet ved å antyde at de faktisk sitter på våre medlemmers penger, og at gebyret vil bli lavere hvis det inngår slikt medlemskap.