Foto: Lars Opstad, DKS.

Foto: Lars Opstad, DKS

FORNYELSE – SAMarbeid – KvalitetKulturtankens Strategi 2018 – 2020

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

Gjennom DKS-ordningen skal Kulturtanken sikre at barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. DKS skal være en arena der barn og unge får utfordret sin kreativitet.

Våre kjerneoppgaver er god forvaltning, styrking av kvaliteten i DKS, koordinering av feltene kunst, kultur og skole samt å bidra til fornyelse av ordningen gjennom forskning og utvikling. Kulturtanken skal bidra til at Den kulturelle skolesekken viderefører og utvikler Norge til en ledende kunst- og kulturnasjon for barn og unge.

Les mer om Kulturtankens strategi og last ned hele strategidokumentet på

Den Kulturelle Skolesekkens hjemmeside.