4 % av de som svarte på undersøkelsen om seksuell trakassering i bokbransjen, svarer at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i jobbsammenheng. 

På vegne av organisasjonene i litteraturfeltet har Ipsos gjennomført en undersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep i norsk bokbransje.

Av nærmere 2000 respondenter – som utgjør et bredt spekter av forfattere, oversettere, frilansere, arrangører, ansatte i forlag, bokhandel og organisasjoner – svarer 4 % at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste to årene. 53 % av respondentene oppgir at de er selvstendig næringsdrivende eller frilansere.

9 % av respondentene oppgir at de er medlem av NBU. 

På oppfølgende detaljspørsmål om ulike typer av seksuell trakassering, som gikk fra meget sterke til mindre sterke former, svarer imidlertid langt flere (ca. 15 %) at de i løpet av de siste to årene er blitt utsatt for uønskede verbale kommentarer med seksuelt innhold. Hele 36,8 % av de spurte forteller at de en eller annen gang har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. En betydelig andel rapporterer om hendelser minst 10 år tilbake.

Kvinner mest utsatt
Undersøkelsen viser at det i overveiende grad er menn som trakasserer unge kvinner, og at hendelsene som oftest skjer på arrangementer i bransjeregi. Kommentarer, stirring og uønsket fysisk kontakt, som for eksempel omfavnelse, klapping og klyping, forekommer oftest.

1,2 % melder fra om grove hendelser, som uønskede forespørsler om seksuelle tjenester, overgrep og voldtekt. Ansatte i bransjen rapporterer i undersøkelsen oftere om seksuell trakassering enn personer uten formelle ansettelsesforhold. De fleste oppgir at det var en mannlig bransjekollega som sto bak trakasseringen. Videre oppgis eksempler fra mange typer relasjoner. Bokhandelansatte rapporterer for eksempel om at de har blitt trakassert av kunder. Det er også menn som rapporterer at de har blitt utsatt for uønskede hendelser.

Mange fornøyd med oppfølgingen, men …
74 % av respondentene som svarer at de har blitt seksuelt trakassert, er fornøyd med måten saken ble fulgt opp på. 5 % er misfornøyd. 31 % av dem i ansettelsesforhold kjenner til at bedriften har en kjent varslingsrutine. Tre av fire uten ansettelsesforhold, deriblant forfattere, sier at de ikke vet om noen kjent varslingsrutine hos de oppdragsgivere, organisasjoner eller foreninger de er tilknyttet. Dette vil NBU følge opp.

Les NBUs retningslinjer ved seksuell trakassering i bokbransjen.

Hva kan gjøres?
Mange av respondentene i undersøkelsen har konkrete forslag til hva som kan gjøres for å motvirke seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet i bransjen, og organisasjonene bak undersøkelsen vil samarbeide om en rekke tiltak i tiden framover. Blant annet skal en varslingstjeneste og et varslingsombud etableres, og det tidligere vedtatte fellesdokumentet «Retningslinjer ved seksuell trakassering» skal revideres.

Siden sosiale arrangementer og bransjetreff i undersøkelsen blir fremhevet som steder der seksuell trakassering skjer, vil dette bli sett på særskilt. Undersøkelsen som nå foreligger, vil gjentas. I tillegg til fellestiltakene vil organisasjonene ta egne grep for å sikre nulltoleranse for seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet og for å drive holdningsskapende arbeid.

Se hele undersøkelsen her.


Les Aftenpostens dekning av undersøkelsen.

Les NRKs dekning av undersøkelsen.

Organisasjonene som står bak (med kontaktperson):

Bokhandlerforeningen: Elin Øy – 92025387
Den norske Forfatterforening: Heidi Marie Kriznik – 970 13 223
Den Norske Forleggerforening: Heidi Austlid – 90745210
Dramatikerforbundet: Monica Boracco – 996 21 078
Forfatterforbundet: Eystein Hanssen – 922 99 550
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere: Mari Moen Holsve – 971 55 368
Norsk Forfattersentrum: Ingvild C. Herzog – 980 80 800
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: Arne Vestbø – 915 44 707
Norsk Oversetterforening: Hilde Lyng – 958 21 639
Tekstallianse: Inga Moen Danielsen – 984 92 514