NBUs solidaritetsfond skal brukes til økonomisk hjelp til norske skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere i spesielt vanskelige situasjoner, og støtte til utenlandske skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere. 

Støtten beløper seg normalt ikke til mer enn kr 25 000.

Man kan også søke om å få dekket NBUs årskontingent i ett år.

I hastesaker kan NBU arbeidsutvalg (styreleder, nestleder og administrasjonsleder) innvilge inntil kr 15 000 som lån. NBUs styre kan på neste styremøte konvertere lånet til støtte (stipend) og eventuelt innvilge ytterligere kr 10 000.

Et medlem som er blitt tildelt støtte/lån/gratis årskontingent, får vanligvis ikke nye midler fra NBUs solidaritetsfond før det har gått tre år.

Anmodning om støtte/lån/gratis årskontingent fra Solidaritetsfondet sendes til NBUs administrasjonsleder Ellen Liland: ellen.liland@nbuforfattere.no.

Solidaritetsfondet består av midler fra Bokklubben, gaver som gis til fondet, vederlagsmidler og andre midler som NBU beslutter å tillegge fondet.