Mange i det kreative feltet har en sammensatt inntektssituasjon med flere oppdragsgivere og inntektskilder, en såkalt «lappeteppeøkonomi». Dette gjelder også de som har bokillustrasjon og tegneserieskaping som sitt hovedvirke.

llustrasjon: Dorte Walstad

For å forstå det sammensatte bildet gjennomførte bransjeorganisasjonen Grafill tidligere i år en inntektsundersøkelse blant denne gruppen. Målsettingen er både å sammenligne med tall fra forrige undersøkelse i 2020, og ha et grunnlag for å iverksette kulturpolitiske tiltak.

Datainnsamling
Datainnsamlingen foregikk i januar og februar 2023, men tallene gjelder for inntektsåret 2022. Funn presenteres som median. Medianinntekt er når man rangerer alle tallene fra lav til høy, og finner tallet som er helt på midten. Median brukes istedenfor gjennomsnitt der det er stor variasjon i datagrunnlaget.

Undersøkelsen ble distribuert til skapere som arbeider med visuell litteratur. Vi estimerer at det er 70-100 bokillustratører og rundt 50 profesjonelle tegneserieskapere i Norge. Totalt 58 fullførte hele undersøkelsen, og vi anser dette som et representativt utvalg. Av respondentene er 67 % kvinner og 33 % menn, 3 av 4 er mellom 20 og 49 år. 67 % jobber i en storby, de fleste av disse i Oslo. 49 % har en bachelorgrad og 28 % har master.

Sammensatt inntektsbilde
Totalinntekten til denne gruppen er sammensatt. De forholder seg til et bredt spekter av oppdragsgivere og inntektskilder, og det er ikke uvanlig å ha deltidsarbeid som ikke er relatert til deres kreative virke.

Majoriteten bruker 75 % eller mer av sin arbeidstid på illustrasjon og tegneserie, mens flere oppgir at de i tillegg gjør grafisk design. Respondentene har flest oppdrag innen bildebok, bokomslag og tegneserie.

De siste årene har vi sett en økning av illustratører som også skriver og er forfatter av egen billedbok, grafisk roman eller tegneserie. I undersøkelsen svarte 2 av 3 at de også har inntekt som forfatter. 3 av 10 bruker 25 % eller mer av arbeidstiden sin på skriving. 3 av 2 skriver da for egen tegneserie, og 1 av 2 skriver for egen bildebok.

Stipend og royalty er to av de viktigste inntektskildene ved siden av honorar for illustrasjon/ tegneserie. Royaltyinntektene mottas som illustratør/ tegner eller som skaper, ikke som forfatter alene. Bibliotekvederlag, skolebesøk, gjenbruk og undervisning er andre viktige inntektskilder for de visuelle skaperne innen litteraturfeltet.

Undersøkelsen viser en median bruttoinntekt på 421 736 kroner. Dette inkluderer både honorar for illustrasjon/ tegneserie, forfatterinntekter, stipend og alt av ikke-faglig arbeid. Regner man derimot på inntekt kun fra lønnet oppdrag for illustrasjon og tegneserie, er medianinntekten 190 000 kroner. Det er ikke en lønn å leve av, og viser hvor viktig det er å beholde gode ordninger og inntektskilder som stipend og støtte.

Les mer på Grafills nettsider.