15.februar er første søknadsfrist for reisetilskudd i år. En kan ikke søke om tilskudd til Barnebokmessa i Bologna og Litteraturfestivalen på Lillehammer da vi har egne stipend for disse to festivalene. Det kan søkes om inntil kr. 10 000,-. Tilskuddet skal kun dekke inntil to tredjedeler av kostnadene til reisens formål.

books, stack, book store

EliFrancis (CC0), Pixabay

 

Reisetilskudd – Statutter

 

  1. Årsmøtet i NBU bevilger midler til reisetilskudd. Årsmøtet fastsetter de økonomiske rammene. Årsmøtet bestemmer øvre grense for tilskudd.

 

  1. Alle medlemmer i NBU kan søke. Søknaden avgjøres av NBUs styre eller den styret setter til å avgjøre dette.

 

  1. Det er fire søknadsfrister i året. Søknader må være innkommet innen søknadsfristen. Søknadsfristen er 15.februar, 15.mai, 15.august og 15.november. En fjerdedel av avsatte midler kan bevilges ved hver søknadsrunde. Ubenyttede midler fra en søknadsrunde overføres til neste søknadsrunde. Ubenyttede midler ved årets slutt går tilbake til NBU.

 

  1. Reisetilskudd kan benyttes til deltakelse på konferanser, seminarer, workshops, studieopphold og lignende. Det gis ikke støtte til reine arbeidsopphold eller livsopphold. Beløpet kan dekke reise, deltakeravgift, hotell og lignende. Det gis ikke støtte til diett.

Tilskuddet skal kun dekke inntil to tredjedeler av kostnadene til reisens formål. Det bevilgede beløp utbetales etter regning/regnskap etter at reisen er avsluttet.

 

  1. Avslag begrunnes ikke. Det skal normalt gå minst et år etter at reisestøtte er gitt før ny reisestøtte kan innvilges til samme person.

 

  1. Tilskuddet er oppgavepliktig.

 

 

 

Søknad kan sendes på mail til:  ellen.liland@nbuforfattere.no

eller i posten til: Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo