Aksjon skolebibliotek er et samarbeid mellom 14 organisasjoner – deriblant NBU – som har som mål at alle elever i grunnskolen har tilgang på et godt skolebibliotek. I dag var aksjonsmedlem og NBU-nestleder Mari Moen Holsve i høring i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Mari Moen Holsve i aksjon i dagens åpne (og digitale) høring på Stortinget. Skjermdump fra høringen.

Bakgrunnen for at Aksjon skolebibliotek stilte i høringen, er at de reagerer på det manglende fokuset på skolebibliotek og lesestimulering i det nye kunnskapsbudsjettet.

«Det er bred enighet om at vi må fokusere på lesing i skolen og heve barnas lesekompetanse», sa Mari Moen Holsve til komiteen. «Barna må ha lett tilgang på litteratur, og de må få oppleve leselyst i skoletida. Likevel prioriteres ikke det mest opplagte verktøyet: skolebiblioteket. I årets budsjett er de tidligere 14 millionene til skolebibliotek slått sammen med de 3,5 millionene til lesestimulering – og redusert til en pott på 14,5 millioner.»

Til sammenligning er det foreslått 200 millioner til lesestimulering i det svenske statsbudsjettet. I fjor satte svenskene dessuten ned et eget utvalg som skal se på hvordan man kan sørge for å gi alle elever et likeverdig skolebibliotektilbud.

«Vi vet fra tidligere PISA-undersøkelser at lystlesing er en viktigere faktor for å skåre høyt på lesetester enn sosioøkonomisk status», sa Mari Moen Holsve. «Og vi vet fra den nyeste PISA-undersøkelsen at hver femte elev i Norge er regnet som en ‘lavtpresterende’ leser. Det betyr at de er under en nedre grense for hva de burde ha av kompetanse for videreutdanning og arbeidsliv.

I den nye læreplanen i norsk har bruk av biblioteket blitt kompetansemål på 2., 4. og 7. trinn. Det er kjempebra. Men da må de ha tilgang på et bibliotek. Mange argumenterer for å bruke folkebiblioteket, men sannheten er at de fleste folkebibliotek i Norge ikke er tilrettelagt for bruk i skolen. De har ikke lokalene eller kapasiteten til det, og de ligger ofte langt unna skolen. Noen har bare ett årsverk, i mindre enn en 100 % stilling. Dette regnestykket går ikke opp.»

Aksjon skolebibliotek har arbeidet med skolebiblioteksaken siden 2016. De mener det har blitt en økt bevissthet rundt skolebibliotek, men at det er kultursektoren, ikke kunnskapssektoren, som har stått for de største grepene, som prøveordningen for skolebibliotek hos Kulturrådet.

«Vi ser at behovet for skolebibliotek, lett tilgang til litteratur og stimulering av leselyst bare har vokst», avsluttet Mari Moen Holsve. «Likevel går prioriteringen av disse tiltakene i feil retning. Vi ønsker oss at kunnskapssektoren tar ansvar for skolebiblioteket, som tilhører dem, og vi ønsker en nasjonal satsing på lesestimulering og opprusting av skolebibliotekene i Norge!»